Ismertető

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje

1. A könyvtárt az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.

3. A könyvtár használata ingyenes.

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, ill. részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben olvasható.

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található

dokumentumok.

7. Nem kölcsönözhetők pl. könyvritkaságok, régi könyvek, lexikonok.

8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama 5 nap.

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja,

köteles másik példányról gondoskodni, vagy értékét megtéríteni.

11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem

rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

12. A tanítási év végén, ill. az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári

tartozásokat rendezni kell.

13. A könyvtár a tanórákhoz igazodva tart nyitva mindennap 60 percig. (pontos

nyitvatartási időpont minden félév első hetében kerül kifüggesztésre a könyvtár

bejárati ajtajánál), ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem

használatára.

14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

A könyvtári viselkedés szabályai

Az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodjanak, akik tanulni, kutatni,

olvasni szeretnének.

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.

A könyvtárba enni-innivalót nem szabad behozni!

Mobiltelefont csak kikapcsolva, táskában lehet behozni!

Az olvasónak kötelessége vigyázni a könyvekre, bútorokra. A könyvbe firkálni, a

könyv lapjait kitépni nem szabad!

A polcról levett könyveket mindig az asztalon kell hagyni!

(Forrás: A Biatorbágyi Általános Iskola házirendje)

 

A BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

 

1. A Biatorbagyi Általános Iskola könyvtára által gyűjtött alapdokumentumok

körét, az állománygyarapítás módját. a gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri

szabályzat határozza meg.

2. Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti es működési szabályzata

alapján készült, és annak 1. sz. mellékletét képezi.

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

a) Az iskolán belüli tényezők:

· Az iskola tanulói összetétele

· A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott

kerettantervben megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok

· Az iskola nevelési és oktatási céljai

· Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere

· Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja

b) Az iskolán kívüli tényezők:

· Lehetőség a Biatorbágyi Általános Iskola könyvtár szolgáltatásainak

folyamatos és közvetlen igénybevételére

· A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása.

2. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):

· Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján

· Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől. jogi és nem jogi személyektől

térítésmentesen

3. A gyűjtés szintje és mélysége:

a) Kézikönyvtári állomány:

Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe vételével: általános es szaklexikonok, általános és szakenciklopédiak, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, az oktatómunkában használatos német nemzetiségi tankönyvek.

b) Ismeretközlő irodalom:

Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő es szakkönyvek, a tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható dokumentumok.

c) Szépirodalom:

Gyűjtendőek a tantervben meghatározott antológiák, házi es ajánlott olvasmányok,

életművek, népköltészeti alkotások.

d) Pedagógiai gyűjtemény:

Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:

· Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák

· Fogalomgyűjtemények, szótarak

· Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók

· A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési es oktatási célok

megvalósításához szükséges szakirodalom

· A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma

· A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei

· A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom

· Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények

· Oktatási intézmények tájékoztatói

· Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok

· Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok

· A tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő

kiadványok, tantervben meghatározott antológiák

· Iskolai dokumentumok, közzétételi kötelezettségnek eleget téve

e) Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):

Válogatva gyűjtendőek a következők:

· A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák

· Könyvtári jogszabályok, irányelvek

· Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok,

folyóiratok.

4. A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint:

Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek, audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek, diafilmek, CD-ROM, DVD, interaktív tananyag.