A könyvtár dokumentumai a Minőségirányítás oldalon elérhetőek.

A biatorbágyi Karikó János Könyvtár, mely 2008-ban ünnepelte fennálásának 50. évfordulóját, nevét Karikó János biatorbágyi népköltőről kapta. Állománya, mely gyermekeket és felnőtteket is ellát, folyamatosan növekszik, átlagosan évente 800-1000 új könnyvel gyarapszik a kölcsönözhető könyvek listája. A könyvtár nagy hangsúlyt fektet a kézikönyv állományra és a heyltörténeti gyűjtemény fejlesztésére. Célja, hogy a város „dolgozószobája” legyen, ahol az olvasók helyben és azonnal választ kaphatnak kérdéseikre a kézikönyvekből, újságokból. Kutathatnak, böngészhetnek, tanulhatnak, vagy csak kedvük szerint olvashatnak.

A  könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, melynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot és  a házirendet elfogadja és betartja.
Részletes információk a Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatók.

Elérhetőségek | Nyitvatartás | Részlegek | Munkatársak

Beiratkozás

A beiratkozás a fenntartó döntése alapján ingyenes azoknak, akik  Biatorbágyon állandó vagy ideiglenes bejelentett lakhellyel rendelkeznek.
A könyvtári tagság naptári évre szól. A könyvtár minden beiratkozott olvasójának naptári évenként meg kell újítania a könyvtári tagságát.

A beiratkozáshoz szükséges:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,
 • külföldi állampolgárok esetében útlevél vagy más hiteles okmány,
 • az önálló keresettel nem rendelkezők esetében szülő, eltartó kezességvállalása személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával.

Letölthető beiratkozási lapok: Felnőtteknek és Kiskorúaknak (ezt a kezességet vállalónak kell kitöltenie).

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles 30 napon belül bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint kötelezően gondoskodik. A könyvtár a beiratkozás alkalmával a könyvtárhasználó részére, másra át nem ruházható, egységes olvasójegyet ad ki. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegyet külön díj megfizetése mellett pótoljuk (50,-Ft/jegy). Beiratkozáskor az olvasó aláírásával vállalja a könyvtárhasználati szabályzat és a házirend betartását.

A beiratkozott könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • a könyvtár és könyvtári rendezvények látogatása,
 • a könyvtár teljes állományának olvasótermi használata
 • a  könyvtári állomány e célra kijelölt részének kölcsönzése,
 • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
 • tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról,
 • állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • települési információk (Biatorbágy térképe, telefonkönyv, önkormányzati rendeletek stb.),
 • számítógép, internet használata 30 percig ill. WIFI elérés.


_________________________________________________________________________________

Helyben használat

A könyvtár helyiségében elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatók. 
Az eltérő szolgáltatásokhoz a könyvtárosok adnak útbaigazítást.
A  könyvtári dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével térítés ellenében másolat készíthető.

__________________________________________________________


Kölcsönzés

Kölcsönözni a beiratkozáskor kapott olvasójeggyel lehet. 
A könyvtárból kölcsönözhetők mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve.
A periodikák a legfrissebb példány kivételével kölcsönözhetők.
Egy olvasónál egyszerre 10 dokumentum egység ( 3 db könyv,  5 db folyóirat, 2 db hangdokumentum vagy DVD ) lehet.
A kölcsönzési idő könyvek esetében 3 hét, a periodikák korábbi számai esetében 1 hét.
Hosszabbítás könyvek esetében 1 alkalommal - a határidő lejárta előtt - kérhető személyesen, telefonon vagy E-mailben, amennyiben az olvasó jogosult a hosszabbításra, és a műre nincs előjegyzés.
Periodikák esetében ugyanez az eljárás.
A könyvtár a visszahozott dokumentumok állapotát ellenőrzi. A megrongált vagy elveszett dokumentumokat  az olvasó köteles azonos kiadású példánnyal pótolni, vagy - ennek hiányában -azoknak a könyvtár által megállapított értékét téríteni. Ha könyv már nem kapható, akkor az olvasónak a más könyvtár által készített másolat költségeit kell térítenie.
A kölcsönzési határidőt túllépő olvasók két hét késedelem után felszólítás nélkül is az alábbi késedelmi díjat kötelesek fizetni:

 • 2 hét és 1 hónap közötti késés esetén 50,-Ft/könyv
 • 1 hónap vagy annál hosszabb késés esetén 100,-Ft/könyv

A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak  a  könyvtár felszólító levelet küld:

 • I. felszólító levél után 100 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj
 • II. felszólító levél után  200 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj
 • III. felszólító levél után 300 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj

A késő könyvtárhasználó késedelmi és értesítési díjat is köteles fizetni.
A késedelmi díjtartozás rendezéséig újabb dokumentumok nem kölcsönözhetők.
Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumot felszólítás ellenére sem hozza vissza, a követelés behajtására hivatalos eljárást indít a könyvtár.
A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzés kérhető.
A beérkezett könyvről a könyvtárosok értesítik az olvasót,s a kért könyvet 1 hétig félreteszik részére. Amennyiben az adott könyvre más olvasó is kért előjegyzést, akkor legfeljebb 3 napig biztosítják az olvasó elsőbbségét.
A könyvtár saját állományában nem található dokumentumok az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárból kölcsönözhetők. A postaköltség terhét ekkor az olvasó viseli. A kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár határozza meg. Könyvtárközi kölcsönzés esetében hosszabbítás nem kérhető.
A könyvtár állományából lehetőség van képi és hangzó állomány (videó, hangoskönyv, CD, DVD) kauciós kölcsönzésére. Ekkor a beiratkozott olvasónak kölcsönzési díjat és kauciót is kell fizetnie. A kölcsönzés összeg 100,-Ft/ lemez, a kaució összege pedig megegyezik a dokumentum beszerzési árával. Egyszerre 2 db (videó, hangoskönyv, CD, DVD)  kölcsönözhető 1 hétre, hosszabbításra nincs lehetőség.
A kölcsönzési határidő be nem tartásáért késedelmi díjat, valamint posta- és ügyviteli költséget kell fizetni. A késedelmi díj mértéke: 30 Ft / nap.((videó, hangoskönyv, CD, DVD, folyóirat )

________________________________________________________________________

Számítógép használata

A könyvtár nyilvános terében az e célra kijelölt számítógépet a beiratkozott olvasók térítésmentesen használhatják
CD-ROM megtekintésére, szöveg-és táblázatkezelésre, valamint internetezésre 30 percig.
A számítógépről térítés ellenében ki lehet nyomtatni a kívánt anyagot.
A WIFI szolgáltatás ingyenes, saját számítógéppel és okostelefonnal vehető igénybe.

Internet-használati szabályzat.
Kérjük, olvassák el, és az abban foglaltakat - közös érdekünkben - szíveskedjenek betartani.
Kérjük, észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat!

________________________________________________________________________

 

A Karikó János Könyvtár szolgáltatási díjai

 

FÉNYMÁSOLÁS:

 

A/4

(Ft/lap)

A/3

(Ft/lap)

A/4 kétoldalas

(Ft/lap)

A/3kétoldalas

(Ft/lap)

fekete-fehér

25

45

40

80

színes lapra fekete-fehér

60

115

105

205

színes

200

410

400

700

színes emblémás

115

 

230

 

 

NYOMTATÁS:

Bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

FAX küldése:

1 oldal 500 Ft, minden további oldal 120 Ft.

FAX fogadása:

100 Ft/lap.

INTERNET:

150 Ft minden megkezdett óra

SZKENNELÉS:

50 Ft/lap

TEREMBÉRLET:

További információ a +36/23 310-028 vagy a +36/70 507-5510 telefonszámon.


Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!


Uzonyi Edit
könyvtárvezető