There are no translations available.


 

A könyvtárról

 

________________________________________________________________________

A könyvtár dokumentációi jelenleg:

Szervezeti és Működési Szabályzat
Küldetésnyilatkozat és Jövőkép
Alapító okirat

Gyűjtőköri Szabályzat

Könyvtárhasználati Szabályzat

Házirend
________________________________________________________________________

 

A  Karikó János Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzata


A könyvtár címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3.

Tel./fax: 23/310-028

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Honlap: www.3konyvtar.hu

________________________________________________________________________

Nyitva tartás:

Hétfő: 14-19

Kedd-Csütörtök-Péntek: 10-19

Szerda: zárva

Szombat: 9-13

Vasárnap: zárva

________________________________________________________________________

A  könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, melynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti,
aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot és  a házirendet elfogadja és betartja.
________________________________________________________________________

 

Beiratkozás

A beiratkozás a fenntartó döntése alapján ingyenes azoknak, akik  Biatorbágyon állandó vagy ideiglenes bejelentett lakhellyel rendelkeznek.

A könyvtári tagság naptári évre szól. A könyvtár minden beiratkozott olvasójának naptári évenként meg kell újítania a könyvtári tagságát.

A beiratkozáshoz szükséges:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,
 • külföldi állampolgárok esetében útlevél vagy más hiteles okmány,
 • az önálló keresettel nem rendelkezők esetében szülő, eltartó kezességvállalása személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával.


A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles 30 napon belül
bejelenteni a könyvtárnak.

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint kötelezően gondoskodik.

A könyvtár a beiratkozás alkalmával a könyvtárhasználó részére, másra át nem ruházható, egységes olvasójegyet ad ki.

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegyet külön díj megfizetése mellett pótoljuk (50,-Ft/jegy).

Beiratkozáskor az olvasó aláírásával vállalja a könyvtárhasználati szabályzat és a házirend betartását.

A beiratkozott könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • a könyvtár és könyvtári rendezvények látogatása,
 • a könyvtár teljes állományának olvasótermi használata
 • a  könyvtári állomány e célra kijelölt részének kölcsönzése,
 • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
 • tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról,
 • állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • települési információk (Biatorbágy térképe, telefonkönyv, önkormányzati rendeletek stb.),
 • számítógép, internet használata 30 percig ill. WIFI.


________________________________________________________________________

Helyben használat

A könyvtár helyiségében elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatók.

Az eltérő szolgáltatásokhoz a könyvtárosok adnak útbaigazítást.

A  könyvtári dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével térítés ellenében másolat készíthető.

________________________________________________________________________


Kölcsönzés

Kölcsönözni a beiratkozáskor kapott olvasójeggyel lehet.

A könyvtárból kölcsönözhetők mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve.

A periodikák a legfrissebb példány kivételével kölcsönözhetők.

Egy olvasónál egyszerre 10 dokumentum egység ( 3 db könyv,  5 db folyóirat, 2 db hangdokumentum vagy DVD ) lehet.

A kölcsönzési idő könyvek esetében 3 hét, a periodikák korábbi számai esetében 1 hét.

Hosszabbítás könyvek esetében 1 alkalommal - a határidő lejárta előtt - kérhető személyesen, telefonon vagy E-mailben, amennyiben
az olvasó jogosult a hosszabbításra, és a műre nincs előjegyzés.

Periodikák esetében ugyanez az eljárás.

A könyvtár a visszahozott dokumentumok állapotát ellenőrzi. A megrongált vagy elveszett dokumentumokat  az olvasó köteles
azonos kiadású példánnyal pótolni, vagy - ennek hiányában -azoknak a könyvtár által megállapított értékét téríteni.
Ha könyv már nem kapható, akkor az olvasónak a más könyvtár által készített másolat költségeit kell térítenie.

A kölcsönzési határidőt túllépő olvasók két hét késedelem után felszólítás nélkül is az alábbi késedelmi díjat kötelesek fizetni:

 • 2 hét és 1 hónap közötti késés esetén 50,-Ft/könyv
 • 1 hónap vagy annál hosszabb késés esetén 100,-Ft/könyv

A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak  a  könyvtár felszólító levelet küld:

 • I. felszólító levél után 100 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj
 • II. felszólító levél után  200 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj
 • III. felszólító levél után 300 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj

A késő könyvtárhasználó késedelmi és értesítési díjat is köteles fizetni.

A késedelmi díjtartozás rendezéséig újabb dokumentumok nem kölcsönözhetők.

Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumot felszólítás ellenére sem hozza vissza, a követelés behajtására hivatalos eljárást indít a könyvtár.

A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzés kérhető.

A beérkezett könyvről a könyvtárosok értesítik az olvasót,s a kért könyvet 1 hétig félreteszik részére. Amennyiben az adott könyvre
más olvasó is kért előjegyzést, akkor legfeljebb 3 napig biztosítják az olvasó elsőbbségét.

A könyvtár saját állományában nem található dokumentumok az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárból kölcsönözhetők.

A postaköltség terhét ekkor az olvasó viseli.

A kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár határozza meg. Könyvtárközi kölcsönzés esetében hosszabbítás nem kérhető.

A könyvtár állományából lehetőség van képi és hangzó állomány (videó, hangoskönyv, CD, DVD) kauciós kölcsönzésére. 
Ekkor a beiratkozott olvasónak kölcsönzési díjat és kauciót is kell fizetnie. A kölcsönzés összeg 100,-Ft/ lemez, 
a kaució összege pedig megegyezik a dokumentum beszerzési árával.

Egyszerre 2 db (videó, hangoskönyv, CD, DVD)  kölcsönözhető 1 hétre, hosszabbításra nincs lehetőség.

A kölcsönzési határidő be nem tartásáért késedelmi díjat, valamint posta- és ügyviteli költséget
kell fizetni. A késedelmi díj mértéke: 30 Ft / nap.((videó, hangoskönyv, CD, DVD, folyóirat )

________________________________________________________________________


Számítógép használata

A könyvtár nyilvános terében az e célra kijelölt számítógépet a beiratkozott olvasók térítésmentesen használhatják
CD-ROM megtekintésére, szöveg-és táblázatkezelésre, valamint internetezésre 30 percig.

A számítógépről térítés ellenében ki lehet nyomtatni a kívánt anyagot.

A WIFI szolgáltatás ingyenes, saját számítógéppel vehető igénybe.

Az internet-használati szabályzatot a 2. sz melléklet tartalmazza.

A térítéses szolgáltatások díját  az 1.sz.melléklet tartalmazza.


________________________________________________________________________

Mellékletek:

1. A Karikó János Könyvtár szolgáltatási díjai
2. Az Internet-használati Szabályzat

________________________________________________________________________

1.sz.melléklet

A Karikó János Könyvtár szolgáltatási díjai

 


FÉNYMÁSOLÁS:

A/4

(Ft/lap)

A/3

(Ft/lap)

A/4 kétoldalas

(Ft/lap)

A/3kétoldalas

(Ft/lap)

fekete-fehér

25

45

40

80

színes lapra fekete-fehér

60

115

105

205

színes

200

410

400

700

 

NYOMTATÁS:

Bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

FAX küldése:

1 oldal 500 Ft, minden további oldal 120 Ft.

FAX fogadása:

100 Ft/lap.

INTERNET:

150 Ft minden megkezdett óra

SZKENNELÉS:

50 Ft/lap

TEREMBÉRLET:

További információ a 30/337-4773 vagy a 23/ 310-636  telefonszámon.

 

________________________________________________________________________

 


2.sz. melléklet

Internet-használati szabályzat

Kérjük, hogy a számítógépek használata a kulturális intézmény szelleméhez méltó legyen!

A számítógépek és az internet használata a könyvtár nyitva tartási idejében az alábbi feltételekkel vehető igénybe:
Hétfő: 14-18.45 óráig
Kedd- Csütörtök- Péntek: 10-18.45 óráig
Szombaton: 9-12.45 óráig

 • Érvényes könyvtári tagsággal fél óráig díjtalan. Ezt követően 150 Ft/óra. Ha nem rendelkezik könyvtári tagsággal,
  akkor is fenti a szabályok érvényesek. (lásd. Könyvtárhasználati Szabályzat)
 • A könyvtárhasználók 60 percig használhatnak egy gépet.
 • Kérjük, hogy egy számítógépnél egy időben egy olvasó üljön!
 • Az INTERNET NYILVÁNTARTÓ lapot a használat kezdetén kérjük aláírni, ennek célja:
 • A könyvtár számítógépein elkövetett illegális tevékenységek, bűncselekmények kivédése, felderítése
  pl. illegális állományok letöltése: feltört programok, zenei fájlok, rosszindulatú eszközök és leírások.
 • A szándékos károkozásért, rongálásért a használót felelősség terheli, az okozott kárt köteles megtéríteni.
 • A gépek védelme érdekében programokat ne telepítsenek a gépekre.
 • A számítógépes játékokat (kivétel: Kvízjátékok, Honfoglaló) ne használják.
 • A menteni kívánt fájlokat a számítógépen kijelölt „Vendég dokumentumai” mappában tárolhatják az adott napon.
 • Beszélgetés és zenehallgatás közben legyenek tekintettel a társaikra. (A túl hangosra állított fejhallgató is zavaró lehet.)
  A zenehallgatáshoz szükséges fejhallgatókat kérje  a könyvtárosoktól!
 • A könyvtárosok segítséget nyújtanak a számítógépek használatában. Ha bármely hibát, problémát észlel, jelezze feléjük!
  A számítógépek és a telepített szoftverek rendeltetésszerű használata hosszú ideig biztosítja,
  hogy olvasóink igénybe vehessék szolgáltatásainkat.


A szabályzat megsértése az internet- használattól való eltiltást vonja maga után. A szabályzat szövege a könyvtárban több helyen megtalálható.
A közösségi tér használatára vonatkozó előírásokat a Könyvtárhasználati Szabályzat és a Házirend tartalmazza.


Kérjük, olvassák el, és az abban foglaltakat - közös érdekünkben - szíveskedjenek betartani.
Kérjük, észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat!


Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!


Uzonyi Edit
könyvtárvezető
 


 

 
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

   
   
   
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

  Wekerle Sándor III. könyvtári állománygyarapítási pályázat