There are no translations available.

Ismertető

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje

1. A könyvtárt az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.

3. A könyvtár használata ingyenes.

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, ill. részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben olvasható.

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található

dokumentumok.

7. Nem kölcsönözhetők pl. könyvritkaságok, régi könyvek, lexikonok.

8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama 5 nap.

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja,

köteles másik példányról gondoskodni, vagy értékét megtéríteni.

11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem

rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

12. A tanítási év végén, ill. az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári

tartozásokat rendezni kell.

13. A könyvtár a tanórákhoz igazodva tart nyitva mindennap 60 percig. (pontos

nyitvatartási időpont minden félév első hetében kerül kifüggesztésre a könyvtár

bejárati ajtajánál), ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem

használatára.

14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

A könyvtári viselkedés szabályai

Az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodjanak, akik tanulni, kutatni,

olvasni szeretnének.

A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.

A könyvtárba enni-innivalót nem szabad behozni!

Mobiltelefont csak kikapcsolva, táskában lehet behozni!

Az olvasónak kötelessége vigyázni a könyvekre, bútorokra. A könyvbe firkálni, a

könyv lapjait kitépni nem szabad!

A polcról levett könyveket mindig az asztalon kell hagyni!

(Forrás: A Biatorbágyi Általános Iskola házirendje)

 

A BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

 

1. A Biatorbagyi Általános Iskola könyvtára által gyűjtött alapdokumentumok

körét, az állománygyarapítás módját. a gyűjtés szintjét és mélységét a jelen gyűjtőköri

szabályzat határozza meg.

2. Ezen gyűjtőköri szabályzat az iskola szervezeti es működési szabályzata

alapján készült, és annak 1. sz. mellékletét képezi.

3. Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők:

a) Az iskolán belüli tényezők:

· Az iskola tanulói összetétele

· A Nemzeti Alaptantervben, valamint az iskola által alkalmazott

kerettantervben megfogalmazott alapvető közművelődési, nevelési és oktatási feladatok

· Az iskola nevelési és oktatási céljai

· Az iskola helyi tanterve, tantárgyi követelményrendszere

· Az iskola tehetséggondozási és felzárkóztatási programja

b) Az iskolán kívüli tényezők:

· Lehetőség a Biatorbágyi Általános Iskola könyvtár szolgáltatásainak

folyamatos és közvetlen igénybevételére

· A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének kihasználása.

2. Az állománygyarapítás módjai (a beszerzés forrásai):

· Vásárlás könyvkereskedőktől, kiadóktól számla alapján

· Ajándék más könyvtáraktól, intézményektől. jogi és nem jogi személyektől

térítésmentesen

3. A gyűjtés szintje és mélysége:

a) Kézikönyvtári állomány:

Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe vételével: általános es szaklexikonok, általános és szakenciklopédiak, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, az oktatómunkában használatos német nemzetiségi tankönyvek.

b) Ismeretközlő irodalom:

Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő es szakkönyvek, a tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható dokumentumok.

c) Szépirodalom:

Gyűjtendőek a tantervben meghatározott antológiák, házi es ajánlott olvasmányok,

életművek, népköltészeti alkotások.

d) Pedagógiai gyűjtemény:

Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:

· Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák

· Fogalomgyűjtemények, szótarak

· Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók

· A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési es oktatási célok

megvalósításához szükséges szakirodalom

· A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma

· A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei

· A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom

· Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények

· Oktatási intézmények tájékoztatói

· Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok

· Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok

· A tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő

kiadványok, tantervben meghatározott antológiák

· Iskolai dokumentumok, közzétételi kötelezettségnek eleget téve

e) Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):

Válogatva gyűjtendőek a következők:

· A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák

· Könyvtári jogszabályok, irányelvek

· Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok,

folyóiratok.

4. A könyvtár gyűjtőköre dokumentumtípusok szerint:

Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek, audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek, diafilmek, CD-ROM, DVD, interaktív tananyag.

 
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

   
   
   
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

  Wekerle Sándor III. könyvtári állománygyarapítási pályázat